KristenDemokraterne i Viborg Kommune

Kristendemokraterne baner vejen for det gode liv

Vi er som kristendemokrater et borgerligt midterparti, som står solidt på grundlæggende frihedsværdier, samtidig med vi insisterer på at tage et seriøst socialt ansvar i Viborg Kommune. Vores afsæt er det kristne livs- og menneskesyn, som har formet det samfund, vi kender så godt. Vi ønsker at værne om vores tro, kultur og historie – uden at lukke os om os selv.

Programudkast februar 2024:

Vi mener, at hvis vi skal leve godt, skal vi først og fremmest have frihed til at vælge, hvordan vi vil leve. Med frihed kommer ansvar. Ansvar overfor vores medmennesker, fællesskabet og vores omgivelser. Vi er forpligtet på at sørge for at andre også oplever frihed til at vælge, samt at vi alle indgår i et samfund, hvor vi fokuserer på at bygge hinanden op og gøre vores kommune til et stadigt bedre sted at bo, leve og arbejde.

Hos Kristendemokraterne vil du opleve, at vi ønsker at styrke sundheden – ikke alene den fysiske, men også den mentale. Allerhelst ved at forebygge. Derfor har vi et stærkt fokus på at tage tingene i opløbet, og at de rette muligheder skal være til stede, for at mennesker kan blomstre. Men også at mennesker får optimale betingelser for at komme igennem kriser og sygdom. Særligt har vi et skarpt blik på familiernes trivsel – uanset om man er barn, voksen, ældre eller skal håndtere et handicap. Derudover at lokalsamfundene får mere at sige og derved styrkes. At vores allesammens kommune er til for borgerne samt ikke mindst, at der er gode muligheder for at uddanne sig, opnå beskæftigelse og drive virksomhed i Viborg Kommune.

I den kommende valgperiode og fremover vil vi naturligt have fokus på følgende områder:

 • Familien – en vigtig byggeklods
 • Erhvervslivet – fordi pengene ikke kommer af sig selv
 • Stærke lokalsamfund – som er del af helheden
 • Kommunen – er til for borgeren

De vigtigste KD-nål i Viborg Byråd i kommende valgperiode:

Tilskud til hjemmepasning af egne børn

Styrkelse af aftentelefonen i socialpsykiatrien som en forebyggende og akut funktion

2 mio. kr. årligt til bedre normeringer i daginstitutioner

Gratis parterapi samt forbyggende forældrekurser i bl.a. kommunikation

5 mio. kr. ekstra til specialundervisning/inklusion i folkeskolen

Fastholdelse af 10 feriedage med pædagogisk ledsagelse til borgere med handicap

Oprettelse af bofællesskabet, Rugmarken, for unge med handicap

Konceptet ”Styrket Borgerkontakt” som værktøj i dialogen mellem borger og kommune 

Forhøjelse ad flere omgange af §18 midler til socialt frivilligt arbejde

Frivilligkoordinator på flygtningeområdet

Ændring af kommunens integrationspolitik, nu med sprogundervisning + beskæftigelse indenfor 37 timer

0,5 mio. kr. til projektering af “Byens Hus” i Løsning

Nyt demensplejehjem i Hedensted

Udnyttelse af vækstpotentialet langs Herningmotorvejen med bosætning/erhvervsudvikling – indskrevet i budget 2021

Kommunens positive understøttelse af fri-plejehjem – indskrevet i budget 2021

Gratis psykologhjælp via privatpraktiserende til unge mellem 13-25 år (1 mio. kr. i budget 2021)

Flere penge til ældre, demensdaghjem og flere hænder. Et stort og nødvendigt løft til handicap, psykiatri og udsatte familier (Budget 2021)

Initiativ til ny sundhedspolitik – på vej 

Initiativ til kortlægning af kommunens boligpolitik ift. de mest udsatte grupper, socialt, økonomisk mv.

Familien – en vigtig byggeklods

Vi har brug for hinanden – så simpelt er det. Vi har som kommune og lokalsamfund en forpligtelse til at være der for vores medmennesker og sørge for, at de mindste, men også de voksne og ældre, oplever frihed, får de muligheder de har brug for, og ikke mindst den støtte mange har brug for på tidspunkter i livet. Familien er en central afsæt for vores samfunds sammenhængskraft, og derfor er det også et naturligt afsæt for Kristendemokraterne.

Vi ønsker at arbejde for:

 • Initiativer, der giver familien flere muligheder for selvbestemmelse – herunder valg af private eller offentlige institutioner 
 • Frit valg af børnepasning og mulighed for deltidspladser. Pengene følger barnet
 • Fortsat uregistreret gratis parterapi, forældrekurser samt mulighed for gratis psykologbistand for unge
 • Frivillige organisationer, der støtter familie, der har brug for det
 • At skoler kan tilbyde det rigtige tilbud for den enkelte i form af specialtilbud andre steder eller støtte på skolen
 • Styrket behandling for misbrugere og støtte til pårørende igennem etablering af støttegrupper
 • Fokus på at ældre oplever ordentlig behandling, omsorg og støtte i eget hjem eller på lokale plejehjem
 • Initiativer, der kan øge den demokratiske dannelse og engagement i samfundet hos børn og unge
 • Gode lokale muligheder for berigende fritidsaktiviteter og fællesskaber igennem kulturelle mødesteder
 • At flygtninge og indvandrere oplever gode muligheder for at kunne bidrage til og opnå det gode liv i kommunen

Erhvervslivet – fordi pengene ikke kommer af sig selv

Det er vigtigt, at der er et stærkt erhvervsliv i Hedensted Kommune. Vi har som mål at skabe gode rammer for etablering, drift og udvikling af virksomheder. Vi vil sikre gode beskæftigelsesmuligheder, hvor borgere oplever, at de har mulighed for at forme deres arbejdsliv i en retning, der giver mening for dem og deres familier. Vi har også fokus på muligheder for uddannelse og ikke mindst efteruddannelse for at kunne ruste virksomheder og borgere til fremtidens arbejdsmarked. Vores kommune er også en stor arbejdsplads, hvor vi har et særligt ansvar for at sikre gode rammer og trivsel.

Vi ønsker at arbejde for:

 • Optimale betingelser for at virksomheder kan drives og udvikles i Viborg Kommune
 • Tiltrække flere uddannelser og efteruddannelsesmuligheder for unge og voksne
 • Initiativer, der kan gøre detailbranchen og andre områder mere robuste overfor fremtidige kriser ved udnyttelse af digitale muligheder
 • Initiativer, der kan øge den sociale ansvarlighed hos virksomheder
 • Betingelser for at f.eks. IT-fokuserede virksomheder kan etablere sig i kommunen
 • Initiativer, der kan udvide oplevelses- og turismebranchen over hele året
 • Forbedrede forhold for og fastholdelse af kommunens mange ansatte igennem styrket arbejdsmiljø og trivsel
 • At kommunen og virksomhederne samarbejder om grøn omstilling 
 • Forbedret mulighed for danskundervisning for udenlandske arbejdstagere og deres familier

Stærke lokalsamfund – som er en del af helheden

Hos Kristendemokraterne har vi et menneske- og samfundssyn, der fremhæver betydningen af de nære fællesskaber og relationer. De er afgørende for, at vi engagerer os, tager ansvar og udvikler os. Derfor er det også helt naturligt for os, at vi søger at styrke lokalsamfundene og at give dem så stor selvbestemmelse som muligt. Samtidig har vi også fokus på at skabe rammer for berigende relationer, som spiller ind i det gode liv for den enkelte, familierne og på tværs af kommunens mange lokalsamfund.

Vi vil arbejde for: 

 • At det kommunale styre kommer tættere på den enkelte borger
 • At lokalråd får endnu mere selvbestemmelse
 • At borgere, råd og foreninger inddrages mere i de kommunale beslutningsprocesser
 • Styrket samarbejde mellem kommune, kirke og civilsamfund
 • Borgeres engagement i sager og projekter understøttes i forhold til tilladelse og sagsbehandling
 • Mulighed for at kommunens ledige faciliteter kan anvendes af alle – haller, mødelokaler og andre arealer
 • Udvikling af grønne åndehuller og rekreative områder

Kommunen – er til for borgerne

For os er det vigtigt at borgere oplever vores kommune, som et sted, hvor vi møder åbenhed, respekt, støtte og hjælp. Det er et fokusområde hos os, at kommunen ser sig selv som en samfundsinstitution, der skal administrere en lokal, regional og national lovgivning til gavn for borgerne. Kommunen skal tilvejebringe muligheder for at borgerne oplever mest mulig frihed og muligheder for at indgå i beringende fællesskaber, der kan skabe det gode liv.

Vi vil arbejde for:

 • At borgere oplever kommunen som et reservoir af muligheder
 • At borgere – uanset situation – mødes med respekt og værdighed
 • At ældre, mennesker med handicap og børn med særlige behov får tilbudt den rigtige hjælp
 • At kommunen tilbyder løsninger til at modvirke ensomhed – herunder dannelse af fællesskaber og virtuelle mødesteder
 • At borgere får lettere overblik over kommunens indsamling, opbevaring og brug af personlige data
 • At kommunen sikrer en fornuftig sammensætning af eje- og lejeboliger samt understøtter anvendelse af nedrivningsprojekter
 • At kommunen fokuserer på, der er én indgang/tovholder til kommunen for den enkelte borger
 • At de kommunale arealer fremmer biodiversitet og mangfoldighed 
 • At kommunen sikrer gode overgange mellem kommunal og regional indsats indenfor psykiatri og handicap

Kristendemokraterne i Viborg Kommune opstiller Per Asp til 

Folketingsvalget.

 

 

Translate »